Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Tomas ?*********Degerbyn 3
Lägg till moder...
Kettil Tomasson (-1547)
Lägg till moder...
Anders Kettilsson
Lägg till moder...
Jöns Andersson
Lägg till moder...
Lars Jönsson (-1667)
Lägg till moder...
Lars Larsson Bjur (1605-1696)
1605--1696 (man)

Lars född ca 1605 i Piteå, Uppväxt på Myckle 8. Lars Larsson Bjur var ägare till Risön 1, 1675-98. Lars Larsson bytte 1678 bort 2 tunnlands åker på Bergsholmen samt Storänget vid gårdens fäbodar till Mårten Jonsson på Bergsbyn 7. I stället fick Bjur andelar av Bockholmen med fiskevatten och notdräkten vid Bockholmsviken samt laxnätstället som kallades Norr på halsen. Skatten på Bockholmen var 4 skälsland och åkrarna på Bergsholmen var på 12 skälsland. År 1695 hade Lars Larsson en häst, 14 kor och 22 småkreatur. Skatten var på 3 tunnor och mantalet på 7/16 skatte. Risön hade medelmåttig åker och äng, lätt mulbete och nödtorftig skog med lite laxfiske. Lars Larsson Bjur visade ett fastebrev daterat 11 augusti 1607 där det efterhand framkom att hemmanet på Risöns hade ägor med åker och äng som var köpta från åtskilliga hemman. 7 skäl av Jon Christiersson från Frostkåge 13 och 4 skäl av Peder Målare i Hedensbyn, samt 4 skäl av Jon Jonsson i Hedensbyn med några lägdor.
Hemmanet Myckle 9 kom till 1682 genom en delning av Myckle 8. Lars Larsson ägde gården från 1682 och fram till sin död 1696. Han köpte till 3/8 mantal från Myckle 1
Lars Bjur var Häradsskrivaren, organist, uppbördsman och mantalskommissarie.

Gift 1a 1668 med en Svensdotter från Degerbyn 6.

Barn:

Dordi f.1667? gift med Sven Persson d.1717 som äger gården Myckle 9, 1697-1717.

Lars som avstod sin bördsrätt till förmån för mor och syster Dordi.

Omgift 1692. På gården fanns 1695 1 häst, 9 kor och 25 småkreatur. Skatten var på 3 tunnor 2 skäl och mantalet var 5/16 skatte.


Gift med en dotter till Mikael Andersson och hustrun Marget på Gammelbyn 4 i Burträsk.

Barn:

Karin Larsdotter Bjur som var gift med änkemannen prästen Daniel Offerdalin levde 1711, i alla fall vad släktingarna kände till. Bodde i Oviken.

Johan Larsson Biur f.1668 var bonde och bodde i Skellefteå. Han bor sedan på Prästbordet och gift med Karin f. 1674 som fortfarande 1753-1770 bodde där. insattes som soldat på rote 17 Utter i Ursviken 1691, men flyttas 1695 till Rote 27 Sik för Morön. Han går ut i kriget 1700 i fiendeland. Trolig tagen til fånge i 1702 och död.

Elisabet alt Elin alt Helena Larsdotter Biur gift 1a med Borgaren Samuel Nilsson Buur 2a Hans Jonsson Bryggman 3dje Borgaren Swän Nilsson Bohlin.

Anna Larsdotter Biur gift med Fälväbeln Jon Berg.

Abel Larsson Bjur ägde fädernegården Risön 1 från 1702-1709, Han hade rymt ur landet 1704 på grund av en dom för hor i Stockholm. Han hade begått detta med sin svåger fältväbelns Jon Bergs hustru Anna. Hon blev havande och reste från Stockholm.


Tillfällighetsfynd i Stockholm och bouppteckningen efter hökaren Kasper Larssons Långs hustru Katarina Jönsdotter Biur som avled i pesten 1710.


Det hafwer Borgarens för detta här uti Pitheå Stadt
Sahl. Samuel Nilsson Buurs dotter Catarina Samuelsdotter,
hwilken nu för tijden ähr i kiänst uthi Stockholm, igenom twen-
ne sine skrifwelser anhållit hoos Borgmästare och Rådt, att
ehrnå och bekomma ett wederbörligit Attestatum och bördz-
bref, att hon af ächta sängh födder ähr, föregifwandes sigh uti
det Lofl. Justitiae Collegio hafwa angifwit wara arfwinge
till Borgarens och Handelsmans Sahl. Casper Långz hustrus
Karin Jönsdotters Biuurs qwarlåtenskap, emädan både
man och hustrun /: Gud bettre :/ berättas wara igenom den
skadeliga fahrsoten uthan Lifz Afwingar aflijdne, nästafwekne
Octobris månad 1710. Hwarföre som denne des rättmä-
tige begäran ickie kan förwägras; Altså hafwa Borgmä-
stare och Rådh, effter sin Eedh och Embete, för Rättwijsans skull
här igenom wellat kungköra heela slächten, som ähro lijka
när medh förenämnde till arfwet. Borgaren och Skräddaren
Jöns Larsson Biur warit sahl. hustru Karin Jönsdotters
fader, hwilken enär staden 1666 afbran, booförde till
Stockholm, des barn warit een son och twenne döttrar,
af hwilka sonen och een dotter för fembton åhr ogifta
igenom döden afgångne ähro, men hustru Karin Jönsdotter
således allena sine föräldrar och syskon öfwerlefwat, och the
nu effter hennes twenne giften inga Erfwingar å des sijdo
ähro till finnandes, som föregifwes; Altså ähro inga andra
här i orthen närmare än Sahl. hustruns rätta farbroders
Sahl. Mantahls Commissariens Lars Larssons Biuurs
barn och barnebarn, Nembl.

1. hustru Karin Larsdotter Biur, Cappellanens uthi
Jemptelandh och Owijken Hr Danielis Offerdalini hustru,
hwilken, så wijda oss witterligit ähr, ännu lefwer.

2. Bonden Johan Larsson Biur, boendes här i Wästerbotten
och Skelleffteå Sockn.

3. Sahl. hustru Helena (Elisabet) Larsdotter Biur trenne gångor
gifter här i Pitheå Stadh, först med Borgaren Sahl. Samuel
Nilsson Buur,medh honom aflat trenne barn, Sön-
nerna Lars och Nils, för 9 à 10 åhr sedan ifrån Stockh-
holm medh skeppen bårtreste, och ingen kundskap seder-
mera om dem här influtit. dottren Catharina Samuels-
dotter ähr den samma, som sigh uthi det Lofl. Arf Collegiet
antifwit. Med andra mannen Borgaren Sahl. Hans
Jonsson Bryggman hafwer hon hafft een dotter Margareta
Hansdotter, hwilken förleden wåhr reste till Stockholm,
om hon ähr wid lifwet, lärer förmodel: systren wetta
att berätta. Medh tridie man Borgaren Swän
Nilsson Bohlin hafwer hon ägdt twenne döttrar
Elisabet och Maria, hwilka här j staden hoos sin fa-
der wistas.

4. Sahl. hustru Anna Larsdotter Biur hafwer med sin
man Fältwäbelen Jon Bergh aflat een son Per wid
nampn, ongefehr 13 à 14 åhr gammal, hwilken här uthi
Skellefteå Sockn och så ähr till finnandes.

5. Abel Larsson Biur för 7 åhr sedan rymbdt bårdt uthur
landet för hordoms synd, then han förmeeentes medh
sin swågers Fältwäbelens andra hustru hafwa begån-
git, efter och hon hafwande straxt effter åth här ifrån af-
reste, och lährer näpligen, der han lwfwer, fördrista sig
att komma hijt tillbaka igen.

Ähre altså förenämbde syskonebarn som hafwa
eller deras barn, den frambledne hustru Karins Jöns
dotters Biurs närmaste Erfwingar här j landet,
uthom hwilka inga andra finnas j lifwet, hwarom
man noga undersöcht, och befunnit så j sanning
wara, som medh Stadens Signete och wanlig under-
skrifft verificeres. Pitheå d. 7 Martij A:o 1711
(sigill) Borgmästare och Rådh i Pitheå

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:71 (1711-1711) Bild 4080 / sid 870 (AID: v222369.b4080.s870, NAD: SE/SSA/0145a)http://www.bygdeband.se/plats/2421722/sverige/vasterbottens-lan/skelleftea/skelleftea-landsfors/myckle/myckle/

Kopplingar till andra personer:
 • gift med ? Svensdotter
 • gift med ? Mikaelsdotter

 • Anna Larsdotter Bjur
  Elisabet Larsdotter Bjur
  Karin Larsdotter Bjur
  Dordi Larsdotter (1667-)
  Per Svensson (1702-1775)
  Sven Persson Giers (1722-1762)
  Brita Svensdotter (1762-1820)
  Anders Frimodig Nilsson (1782-1811)
  Nils Johan Nilsson (1784-1807)
  Inga Greta Nilsdr (1786-1786)
  Ambrosius Nilsson (1787-1797)
  Brita Katarina Nilsdotter (1787-1826)
  Nils Johan Johansson Vallsten (1812-1896)
  Per Johansson Blom (1815-1893)
  Petrus Persson Blom (1842-1918)
  Anna Fredrika Persdotter Blom (1844-1921)
  Johanna Persdotter Blom (1846-1878)
  Johan Persson Blom (1848-1899)
  Anna Irene Persdotter Blom (1874-1968)
  Hilda Elisabet Persdotter Blom (1876-1913)
  Clara Johanna Persdotter Blom (1878-1965)
  Per Magnus Blom (1880-1964)
  Eva Lovisa Persdotter Blom (1882-1957)
  Johan Persson Blom (1885-1885)
  Johan Blom (1886-1962)
  Johan Gunnar Blom (1910-1982)
  Greta Klara Helena Blom (1912-2002)
  Ebba Maria Blom (1913-1994)
  Elin Alfrida Andersson (1915-2001)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Hans-Ove Andersson (1957-)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Rut Frideborg Blom (1916-2003)
  Mirjam Adile Blom (1919-2004)
  Karl Georg Blom (1923-2002)
  Helena Eleonora Persdotter Blom (1889-1973)
  Beda Maria Persdotter Blom (1891-1985)
  Nils Blom (1851-1935)
  Mathilda Persdotter Blom (1855-1931)
  Eva Johansdotter (1817-1905)
  Joel Johansson Ögren (1820-1901)
  Lars Johansson (1824-1825)
  Ingeborg Nilsdr (1788-1812)
  Sara Kajsa Nilsdr (1789-)
  Eva Magdalena Nilsdr (1790-1818)
  Anna Greta Nilsdr (1799-1861)
  Lars Persson (1727-1807)
  Per Larsson (1756-1830)
  Anna Kajsa Persdotter (1783-1874)
  Magdalena Larsdotter (1816-1898)
  Greta Cajsa Tjerngren (1841-1921)
  Mariana Tjerngren (1848-1940)
  Elin Margareta Holmlund (1868-1916)
  Elinda Lindberg (1898-1952)
  Assar Söderström (1932-2015)
  Ulrika Bäcklund
  Lars Olof Tjerngren (1852-1904)
  Johan Tjerngren (1889-)
  Agnes Fredrika Tjerngren (1891-)
  Elin Amanda Tjerngren (1894-1900)
  Verner Tjerngren (1897-1952)
  Barbro Tjerngren (1937-2012)
  Karl Valdemar Tjerngren (1901-)
  Fredrika Olofsdotter Tjerngren (1856-1894)
  Maria Sjöström (1882-1950)
  Albin Lindberg (1913-1995)
  Edor Lindberg (1936-2011)
  Ellinor Lindberg (1966-)
  Emma Lindberg (1995-)
  Emilia Selin Lindberg (2015-)
  Matteo Vistedt (2017-)
  Elias Vistedt (2019-)
  Linnéa Lindberg (1997-)
  Therese Lindberg (1967-)
  Christoffer Öberg (1995-)
  Alexander Öberg (1997-)
  Johan Lindberg (1968-)
  Anija Bergh (1992-)
  Martin Lindberg (1997-)
  Fredrik Lindberg (1999-)
  Rickard Lindberg (2001-)
  Tina Lindberg (2005-)
  Viola Lindberg (1970-)
  Selina Arnesdotter (1996-)
  Amanda Arnesdotter (1998-)
  Daniel Lindberg (1972-)
  Emelie Wahlman (1992-)
  Mikkéll Wahlman (2014-)
  Madeline Wahlman (1998-)
  Elvira Lindberg (2011-)
  Samuel Lindberg (1976-)
  Sebastian Barrefjord (2002-)
  Hugo Lindberg (2008-)
  Regina Lindberg (1977-)
  Michelle Bosnjak (1997-)
  Irmeli Lindberg (2006-)
  Albin Lindberg (2011-)
  Isabella Lindberg (1979-)
  Ida Ekstrand (2001-)
  Sara Ekstrand (2003-)
  Moa Östarve (2009-)
  Eivor Lindberg (1939-)
  Marie Ericson (1958-)
  Andreas Andersson (1980-)
  Anders Eriksson (1959-1974)
  Kurt Lindberg (1941-)
  Agneta Lindberg (1969-)
  Rickard Lindberg (1972-)
  Emilia Hjelt (1999-)
  Wilma Hjelt (2004-)
  Kerstin Lindberg (1943-)
  Kent Öhlund (1964-)
  Gabriel Öhlund (1997-)
  Jasmin Öhlund (2004-)
  Jannet Öhlund (2006-)
  Roger Öhlund (1967-1992)
  Barn
  Barn
  Barn
  Karin Lindberg (1946-)
  Kristin Lindberg (1952-2021)
  Jörgen Wiklund (1971-)
  Anna Wiklund (1975-)
  Robin Wiklund (2006-)
  Olof Adrian Sjöström (1885-1912)
  Alma Sjöström (1888-1976)
  Gustav Adolf Sjöström (1891-1974)
  Lovisa Larsdotter (1821-1896)
  Anna Greta Larsdotter (1758-1845)
  Magdalena Johansdotter (1786-1841)
  Olof Jonsson Hurtig (1814-1889)
  Maglena Carolina Olofsdotter
  Johannes Jonsson Wikström (1817-1888)
  Jonas Jonsson Båga (1819-1885)
  Anna Britta Jonsdotter (1850-1884)
  Johan August Sundén (1870-1938)
  Gunhild Elise Sundén (1913-2001)
  Magnhild Sundén (1915-1977)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  Gabriel Öhlund (1997-)
  Magdalena Larsdotter (1759-1829)
  Per Jonsson Viklund (1798-1885)
  Moses Persson Viklund (1828-1895)
  Anna Lovisa Viklund (1869-)
  Emma Antoinette Vidman (1902-1988)
  Inga-Maj Marklund (1927-1992)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Bertil Marklund (1933-1998)
  Barn
  Barn
  Jon Persson (1729-1798)
  Maria Jonsdotter (1766-1841)
  Ulrika Larsdotter (1801-1844)
  Mathilda Karolina Steinvall (1823-1893)
  Gustaf Johansson Marklund (1859-1901)
  Karl Ivar Marklund (1884-1963)
  Albin Lindberg (1913-1995)
  Edor Lindberg (1936-2011)
  Ellinor Lindberg (1966-)
  Emma Lindberg (1995-)
  Emilia Selin Lindberg (2015-)
  Matteo Vistedt (2017-)
  Elias Vistedt (2019-)
  Linnéa Lindberg (1997-)
  Therese Lindberg (1967-)
  Christoffer Öberg (1995-)
  Alexander Öberg (1997-)
  Johan Lindberg (1968-)
  Anija Bergh (1992-)
  Martin Lindberg (1997-)
  Fredrik Lindberg (1999-)
  Rickard Lindberg (2001-)
  Tina Lindberg (2005-)
  Viola Lindberg (1970-)
  Selina Arnesdotter (1996-)
  Amanda Arnesdotter (1998-)
  Daniel Lindberg (1972-)
  Emelie Wahlman (1992-)
  Mikkéll Wahlman (2014-)
  Madeline Wahlman (1998-)
  Elvira Lindberg (2011-)
  Samuel Lindberg (1976-)
  Sebastian Barrefjord (2002-)
  Hugo Lindberg (2008-)
  Regina Lindberg (1977-)
  Michelle Bosnjak (1997-)
  Irmeli Lindberg (2006-)
  Albin Lindberg (2011-)
  Isabella Lindberg (1979-)
  Ida Ekstrand (2001-)
  Sara Ekstrand (2003-)
  Moa Östarve (2009-)
  Eivor Lindberg (1939-)
  Marie Ericson (1958-)
  Andreas Andersson (1980-)
  Anders Eriksson (1959-1974)
  Kurt Lindberg (1941-)
  Agneta Lindberg (1969-)
  Rickard Lindberg (1972-)
  Emilia Hjelt (1999-)
  Wilma Hjelt (2004-)
  Kerstin Lindberg (1943-)
  Kent Öhlund (1964-)
  Gabriel Öhlund (1997-)
  Jasmin Öhlund (2004-)
  Jannet Öhlund (2006-)
  Roger Öhlund (1967-1992)
  Barn
  Barn
  Barn
  Karin Lindberg (1946-)
  Kristin Lindberg (1952-2021)
  Jörgen Wiklund (1971-)
  Anna Wiklund (1975-)
  Robin Wiklund (2006-)
  Anna Viktoria (1921-1921)
  Sigrid Maria Marklund (1921-1986)
  Barn
  Barn
  Barn
  Per Persson (1736-1802)
  Ulrika Persdotter (1773-)
  Ulrika Fredrika Andersdotter (1809-)
  Eva Fredrika Andersdotter (1836-)
  Emma Ågren (1858-1937)
  Johan Tjerngren (1889-)
  Agnes Fredrika Tjerngren (1891-)
  Elin Amanda Tjerngren (1894-1900)
  Verner Tjerngren (1897-1952)
  Barbro Tjerngren (1937-2012)
  Karl Valdemar Tjerngren (1901-)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.