Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Anders Mikaelsson********Gammelbyn 4 (1605-)
Lägg till moder...
Mikael Andersson (-1698)
Lägg till moder...
? Mikaelsdotter
(kvinna)

Född på Gammelbyn 4, Burträsk gift med Lars Larsson Bjur från Myckle 8, som äger Risön 1675-1698.

Barn:

Karin Larsdotter Biur

Johan Larsson Biur

Helena Larsdotter Biur gift 1a med Borgaren Samuel Nilsson Buur 2a Hans Jonsson Bryggman 3dje Borgaren Swän
Nilsson Bohlin

Anna Larsdotter Biur gift Fälväbelenn Jon Bergh

Abel Larsson Biur


Källa: U.L. Skellefteå sn (1650-1790) s.634


Tillfällighetsfynd i Stockholm och bouppteckningen efter hökaren Kasper Larssons Långs hustru Katarina Jönsdotter Biur som avled i pesten 1710.


Det hafwer Borgarens för detta här uti Pitheå Stadt
Sahl. Samuel Nilsson Buurs dotter Catarina Samuelsdotter,
hwilken nu för tijden ähr i kiänst uthi Stockholm, igenom twen-
ne sine skrifwelser anhållit hoos Borgmästare och Rådt, att
ehrnå och bekomma ett wederbörligit Attestatum och bördz-
bref, att hon af ächta sängh födder ähr, föregifwandes sigh uti
det Lofl. Justitiae Collegio hafwa angifwit wara arfwinge
till Borgarens och Handelsmans Sahl. Casper Långz hustrus
Karin Jönsdotters Biuurs qwarlåtenskap, emädan både
man och hustrun /: Gud bettre :/ berättas wara igenom den
skadeliga fahrsoten uthan Lifz Afwingar aflijdne, nästafwekne
Octobris månad 1710. Hwarföre som denne des rättmä-
tige begäran ickie kan förwägras; Altså hafwa Borgmä-
stare och Rådh, effter sin Eedh och Embete, för Rättwijsans skull
här igenom wellat kungköra heela slächten, som ähro lijka
när medh förenämnde till arfwet. Borgaren och Skräddaren
Jöns Larsson Biur warit sahl. hustru Karin Jönsdotters
fader, hwilken enär staden 1666 afbran, booförde till
Stockholm, des barn warit een son och twenne döttrar,
af hwilka sonen och een dotter för fembton åhr ogifta
igenom döden afgångne ähro, men hustru Karin Jönsdotter
således allena sine föräldrar och syskon öfwerlefwat, och the
nu effter hennes twenne giften inga Erfwingar å des sijdo
ähro till finnandes, som föregifwes; Altså ähro inga andra
här i orthen närmare än Sahl. hustruns rätta farbroders
Sahl. Mantahls Commissariens Lars Larssons Biuurs
barn och barnebarn, Nembl.

1. hustru Karin Larsdotter Biur, Cappellanens uthi
Jemptelandh och Owijken Hr Danielis Offerdalini hustru,
hwilken, så wijda oss witterligit ähr, ännu lefwer.

2. Bonden Johan Larsson Biur, boendes här i Wästerbotten
och Skelleffteå Sockn.

3. Sahl. hustru Helena Larsdotter Biur trenne gångor
gifter här i Pitheå Stadh, först med Borgaren Sahl. Samuel
Nilsson Buur,medh honom aflat trenne barn, Sön-
nerna Lars och Nils, för 9 à 10 åhr sedan ifrån Stockh-
holm medh skeppen bårtreste, och ingen kundskap seder-
mera om dem här influtit. dottren Catharina Samuels-
dotter ähr den samma, som sigh uthi det Lofl. Arf Collegiet
antifwit. Med andra mannen Borgaren Sahl. Hans
Jonsson Bryggman hafwer hon hafft een dotter Margareta
Hansdotter, hwilken förleden wåhr reste till Stockholm,
om hon ähr wid lifwet, lärer förmodel: systren wetta
att berätta. Medh tridie man Borgaren Swän
Nilsson Bohlin hafwer hon ägdt twenne döttrar
Elisabet och Maria, hwilka här j staden hoos sin fa-
der wistas.

4. Sahl. hustru Anna Larsdotter Biur hafwer med sin
man Fältwäbelen Jon Bergh aflat een son Per wid
nampn, ongefehr 13 à 14 åhr gammal, hwilken här uthi
Skellefteå Sockn och så ähr till finnandes.

5. Abel Larsson Biur för 7 åhr sedan rymbdt bårdt uthur
landet för hordoms synd, then han förmeeentes medh
sin swågers Fältwäbelens andra hustru hafwa begån-
git, efter och hon hafwande straxt effter åth här ifrån af-
reste, och lährer näpligen, der han lwfwer, fördrista sig
att komma hijt tillbaka igen.

Ähre altså förenämbde syskonebarn som hafwa
eller deras barn, den frambledne hustru Karins Jöns
dotters Biurs närmaste Erfwingar här j landet,
uthom hwilka inga andra finnas j lifwet, hwarom
man noga undersöcht, och befunnit så j sanning
wara, som medh Stadens Signete och wanlig under-
skrifft verificeres. Pitheå d. 7 Martij A:o 1711
(sigill) Borgmästare och Rådh i Pitheå

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:71 (1711-1711) Bild 4080 / sid 870 (AID: v222369.b4080.s870, NAD: SE/SSA/0145a)

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Lars Larsson Bjur (1605-1696)

 • Användaren har angivit att denna person är avliden.
  Anna Larsdotter Bjur
  Elisabet Larsdotter Bjur
  Karin Larsdotter Bjur

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.