Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Harald I Gudrödsson (980-)
Fader
Lägg till fader...
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Aslög Sigvardsdatter
Sigurd Hjort Sigurdsen
Lägg till moder...
Ragnhild Sigurdsdotter
Harald Hårfager
Fader
Lägg till moder...
Moder
Fader
Moder
Ragnfred av Norge
Lägg till moder...
Ragnfeedsdottet
Gudröd II (Godred Coven) Haraldson
Harald Hårfager
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Fader
Fader
Moder
Aasta Gudbrandsdotter
Harald III HårdrådeSigurdsen (1015-)
Fader
Olga av Kiev
Svjatoslav I av Kiev
Lägg till moder...
Vladimir I av Kiev
Lägg till moder...
Jaroslav I Kiev
Erik Segersäll
Moder
Olof III Skötkonung
ESTRID av Mecklenburg (979-)
Ingegerd/Anna Olofsdotter
Elisabeth Jaroslava
Ragnhild Haraldsdotter
Olof I Bitling (1080-)
Fader
Fader
Lägg till moder...
Ethelwulf (2nd King) of ENGLAND
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Edmund (Eadmund) I of ENGLAND
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Ethelred II `the Unready' (King) of ENGLAND
Lägg till moder...
Edred (Prince) of ENGLAND
Lägg till moder...
Aethelreda (Princess) of ENGLAND (1042? - ?)
Fergus Of Gallaway (-1161)
Fader
Lägg till moder...
Fader
Moder
Fader
Fader
Lägg till moder...
Conan I av Bretagne (-992)
Ingelger
Moder
Fulk I, Count of Anjou
Lägg till moder...
Fulk II, Count of Anjou
Lägg till moder...
Geoffrey I, Count of Anjou (938-987)
Lägg till moder...
Ermengarde av Anjou.
Judit av Bretagne,
Robert I av Normandie,
Fulbert `the Tanner' de FALAIS
Lägg till moder...
Frilla Herleva
Vilhelm I the Conqueror of Normandie, (1028 - 10
Fader
Fader
Karl den store (742-)
Hildegard av Bayern. (758-783)
Ludvig den fromme (778-840)
Fader
Moder
Moder
Gisele, prinsessa av Frankerriket
Berengar I
Lägg till moder...
Fader
Moder
Susanna av Italien
Balduin IV av Flandern
Lägg till moder...
Balduin V av Flandern,
Robert den Starke
Lägg till moder...
Robert I av Frankrike (865-923)
Lägg till moder...
Hugo den Store (895-956)
Hedvig av Sachsen
Fader
Guillaume III
Adela av Normandie
Moder
Fader
Fader
Fader
Moder
Moder
Moder
Moder
Matilda of Flandern, (1031 - 1083)
Henry I Beauclerc of England
Fader
Lägg till moder...
Hugh le CORBET
Lägg till moder...
Hugues le CORBET
Lägg till moder...
Robert corbet
Lägg till moder...
Sybilla Corbet, (1065 - 1125)
Elisabet of England
Afreca of Galloway (1099-1130)
Gudröd IV Olofsson (1127-1187)
Muirchertach Mac Lochlainn
Lägg till moder...
Finola Mac Lochlainn (1150-1180)
Ragnvald III Gudrödsson (1165-1229)
(man)

ödd:

1165
Isle of man, EnglandDöd:

February 14, 1229 (64)
Tynwald Hill, England
nder år 1187, den 10 november, Godred, kung av öarna, dog på ön St Patrick, i Man. I början av nästa sommar hans kropp flyttades till ön heter Lona. Han lämnade tre söner, Reginald, Olave, och Ivan. Reginald, då en fullvuxen ung man, var frånvarande i öarna. Olave, men ändå en mycket ung pojke, bosatt i Man. (Chronicle of Man och Sudreys)

Godred under sitt liv hade utsett Olave att lyckas med riket, för arv tillhörde honom rätt, eftersom han var född i lagligt äktenskap, och hade bjudit alla människor of Man att utse Olave kung efter sin egen död, och bevara okränkbara sin trohetsed. Hur någonsin, efter döden av Godred skickade invånarna på Isle of sina budbärare till öarna för Reginald, och gjorde honom kung, vara för att han var en man av energi och mognare ålder. Ty de fruktade svagheten i Olave, för han bara var en pojke tio år gammal, och de ansåg att en person, som på grund av sitt anbud ålder, visste inte hur man direkt själv, skulle ha varit helt oförmögen att regera sina undersåtar. Detta var anledningen till att folk Man utsåg Reginald kung. (Chronicle of Man och Sudreys)

En kamp ägde rum mellan Reginald Godredson och Olof Godredson II. Reginald äldre, men förklarats olagliga. Olaf, yngre, hävdar legitim arvsrätt. (Frances Coakley)

Under år 1205, John de Courcy, återvinner sin styrka, samlas en stor styrka, och följdes av Reginald, King of the Isles, med nästan hundra fartyg, att Ulster. Att sätta i porten kallas Strangford, som de belägrade, men slarvigt, till fortet Rath. Walter gör Lacy kom på dem med en stor armé, och helt dirigeras dem, aiid efter denna tid John Courcy göra återhämtade sig aldrig hans pos sessioner. (Chronicle of Man och Sudreys)

Reginald gav sin bror Olave en viss ö som heter Lewis, som sägs vara mer omfattande än de andra öarna, men glest befolkat, eftersom det är bergig och stenig, och nästan helt otjänligt för odling. Invånarna lever främst av jakt och fiske. Olave intog ön och bosatte sig där, att leva, hur allt, mycket sparsamt. Konstaterade att ön inte kunde försörja sig själv och hans anhängare, gick han uppriktigt till sin bror Reginald, som då var bosatt i Isles, och talade till honom på följande sätt: Du vet, min bror och kung, att Konungariket öarna var gruva genom arvsrätt, men som Herrens valde dig för sin guvernör, inte agg jag inte det du, inte heller är jag missnöjd eftersom du har höjts till den högsta värdighet kung. Jag därför nu ber att ni kommer att tilldela mig hand någonstans i Isles tillräckligt för min egen anständigt underhåll och mina anhängare, för ön Lewis som du gav mig är inte lika med mitt stöd. När Reginald hade hört detta, lovade han att ta råd i ämnet, och returnera ett svar till framställningen nästa dag. När nästa dag hade grytt, och Olave hade koniska av kallelse, att tala med kungen, beordrade Reginald honom att tas i beslag, bunden och transporteras i kedjor till William, kung av Skottland, att hållas fången av den suveräna. Denna order utfördes, och Olave förblev fånge med kungen av Skottland nästan sju år. I sjunde året dog William, kung av Skottland, och efterträddes av sin son Alexander. Före sin död gav dock William anvisningar för befrielsen av alla som var instängd i hans fängelser. Olave sedan, har hans kedjor bort och återställs till frihet, gick till och en till sin bror Reginald, och kort därefter anges med en betydande närvaro av män av rang för helgedomen av St James. Återvänder från pilgrimsfärd, besökte han åter sin bror Reginald, av vem han togs emot på ett vänligt sätt. På den tiden Reginald orsakat hans bror Olave att gifta Lanon "dotter till en man av rang of Kintyre, syster till sin egen hustru, och gav honom den ovan nämnda ön Lewis, om Olave, ta avsked av sin bror, gick med hans hustru, mitt bodde där. (Chronicle of Man och Sudreys)

En kort tid 1225 efter detta fick Reginald från folket of Man 100 merks under förevändning att gå till domstol av Herren kung av England, men han gick till domstol för Alan, Lord of Galloway. Samtidigt gav han sin dotter till hustru åt son Alan. När invånarna på Isle of hört talas om detta blev de mycket upprörda, och för att sända Olave utsåg honom till konung. (Chronicle of Man och Sudreys)

I 1228 Alan of Galloway invaderade Isle of Man och kämpade ett hav-krig mot Norge för att stödja Reginald, prins of Man, som var engagerade i en kamp mellan broderfolk med sin bror Olav för innehav av ön. Alan dog 1234 och är begravd på Dundrennan Abbey i Galloway. (Wikipedia, den fria encyklopedin)

En dotter utan namn blev Gift med Thomas AV Galloway. (Chronicle of Man och Sudreys, doc 55) -----------------------------------------------------------------------------------------------

In the year 1187, on the 10th of November, Godred, King of the Isles, died in the Island of St. Patrick, in Man. In the beginning of the following summer his body was removed to the Island called lona. He left three sons, Reginald, Olave, and Ivan. Reginald, then a full grown young man, was absent in the Isles. Olave, yet a very young boy, resided in Man. (Chronicle of Man and the Sudreys)

Godred during his life had appointed Olave to succeed to the kingdom, for the inheritance belonged to him by right, because he was born of lawful wedlock; and had commanded all the people of Man to appoint Olave king after his own death, and preserve inviolate their oath of allegiance. How ever, after the death of Godred, the Manxmen sent their messengers to the Isles for Reginald, and made him king, be cause he was a man of energy and of riper age. For they dreaded the weakness of Olave, for he was but a boy ten years old, and they considered that a person, who on account of his tender age, knew not how to direct himself, would be wholly incapable of governing his subjects. This was the reason why the people of Man appointed Reginald king. (Chronicle of Man and the Sudreys)

A struggle took place between Reginald Godredson and Olaf Godredson II. Reginald elder, but declared illegitimate. Olaf, younger, claiming legitimate succession. (Frances Coakley)

In the year 1205, John de Courcy, recovering his strength, collected a large force, and was accompanied by Reginald, King of the Isles, with nearly one hundred ships, to Ulster. Putting into the port called Strangford, they laid siege, but carelessly, to the fort of Rath. Walter do Lacy came upon them with a large army, and totally routed them; aiid after that time John do Courcy never recovered his pos sessions. (Chronicle of Man and the Sudreys)

Reginald gave his brother Olave a certain island called Lewis, which is said to be more extensive than the other islands, but thinly peopled, because it is mountainous and rocky, and almost totally unfit for cultivation. The inhabitants live mostly by hunting and fishing. Olave took possession of this island and dwelt there; living, how ever, very scantily. Finding that the island could not support himself and his followers, he went frankly to his brother Reginald, who was then residing in the Isles, and spoke to him as follows: You know, my brother and king, that the kingdom of the Isles was mine by hereditary right, but as the Lord chose you for its governor, I do not grudge it you, nor am I discontented because you have been raised to the supreme dignity of king. I now therefore beg that you will allot me hand somewhere in the Isles sufficient for my own decent maintenance and that of my followers, for the island of Lewis which you gave me is unequal to my support. When Reginald had heard this, he promised to take advice on the subject, and return an answer to the petition next day. When next day had dawned, and Olave had conic by summons, to speak with the king, Reginald ordered him to be seized, bound, and carried in chains to William, King of Scotland, to be kept prisoner by that Sovereign. This order was executed, and Olave remained prisoner with the King of Scotland nearly seven years. In the seventh year, William, king of Scotland, died, and was succeeded by his son Alexander. Before his death, however, William gave directions for the liberation of all who were confined in his prisons. Olave then, having his chains removed, and being restored to liberty, went to Man to his brother Reginald, and shortly afterwards set out with a considerable attendance of men of rank for the shrine of St. James. Returning from the pilgrimage, he again visited his brother Reginald, by whom he was received in a friendly manner. At that time Reginald caused his brother Olave to marry Lanon' the daughter of a certain man of rank of Kintyre, sister to his own wife, and gave him the afore said island of Lewis, whether Olave, taking leave of his brother, went with his wife, amid dwelt there. (Chronicle of Man and the Sudreys)

A short time 1225 after this, Reginald received from the people of Man 100 merks under the pretence of going to the court of the Lord King of England, but he went to the court of Alan, Lord of Galloway. At the same time he gave his daughter in marriage to the son of Alan. When the Manxmen heard of this they were greatly incensed, and sending for Olave appointed him king. (Chronicle of Man and the Sudreys)

In 1228 Alan of Galloway invaded the Isle of Man and fought a sea-war against Norway in support of Reginald, Prince of Man, who was engaged in a fratricidal struggle with his brother Olaf for possession of the island. Alan died in 1234 and is buried at Dundrennan Abbey in Galloway. (Wikipedia, the free encyclopedia)

En dotter utan namn blev gift med Thomas av Galloway. (Chronicle of Man and the Sudreys, doc 55)

http://www.espell.se/saga/p0894539b.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Occupation Konge på Isle of Man, England 1187-1226 Alias/AKA Reginald III -------------------- Ragnald was the oldest but illegitimate son of Godred II. He seized the throne when his father died from his half brother, legitimate heir Olaf II who was only 10 yrs old. He is portrayed as a "Hollywood Viking" by my reference - at one point spending 3 years on board his ship "sea-roving and piracy" which he preferred to administering his territory. He spent most of his reign annoying people and playing one King off against another. In 1226, brother Olaf II finally succeeded in forcing him to share his holdings - ending in their confrontation and his death in 1230 at Tynwald Hill in Man. (source- "the mighty book of British Kings and Queens" by Mike Ashley - page 427-429)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Född omkring 1165 Isle of Man, England Död på Isle of Man Biskop och kung på Isle of Man.

Ragnald (Reginald) av Man, kung av Man 1187-1226/29
•† 1229-02-14 Tynwald Hill avsattes 1226, sökte återta Man 1228 o 1229, besegrades o dödades av brodern Olaf vid

Tynwald Hill erkändes såsom usurpator ej av norska hovet, blev vassal till England o påvestolen 1219 Barn: Godred "Donn" av Man, samregent/lydkung till Olaf Svarte, tabell 4
•† 1231 Lodhus erhöll Lodhus o dödades av folket där i en revolt

http://www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=300706 -------------------- Var en stor sjöfarande kung. Det sades att han inte sov under tak en enda natt på tre år. Hans bror Olaf gav honom bekymmer. Brodern var gift med dottern till Earl Ross of Skottland.
Användaren har angivit att denna person är avliden.
Gudröd (Donn) Ragnvaldsson (1186-1230)
Harald II Gudrödsson
Torlief Haraldsson (1228-)
Halstein Torleifsson (1272-1345)
Johan Halsteinsson
Nils Halsteinsson (1300-1353)
Peder Nilsson Schancke (1325-1360)
Joan Pedersson Skancke
Sigurd Joansson
Joan Sigurdsson
Margrete Joansdotter (1440-1510)
Karl Laurensson Blix (1470-)
Måns (Mogens) Karlsson Blix (1502-1566)
Peder Mogensson Blix (1542-1632)
Karl Pedersson Schanke
Barn

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn annaege68 som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.