Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Erik Olofsson****************Lappvattnet 4
Lägg till moder...
Olof Eriksson
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Nils ?
Lägg till moder...
Nils Nilsson d.ä*********Falmark 10
Olof ?**********Bäck 7
Lägg till moder...
Sven Olofsson**********Bäck7
Jon Olofsson*********Bursiljum
Fader
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Anders Olofsson (1425-)
Lägg till moder...
Lucia Andersdotter i Viken
Gunilla Jonsdotter
Lucia Svensdotter
Marit Nilsdotter
Holger Olofsson
Fader
Lägg till moder...
Olof Andersson***************Åbyn 5/8, Burträsk
Jon Olofsson*********Bursiljum
Lucia Andersdotter i Viken
Britta Jonsdotter
Erik Olofsson
Lägg till moder...
Tomas Eriksson
Lägg till moder...
Britta Tomasdotter (-1649)
Nils Holgersson
Lägg till moder...
Anna Nilsdotter
(kvinna)

mtDNA Haplogrupp T2e enligt 391345.


Född på Lappvattnet 4 ägare 1679 ml-1682 av fädernegården. Gift med Östen Andersson d. 1678-09-?. Ägare av Lappvattnet 4, Ytterbyn i Burträsk 1669 jb-1678.

Barn:

Moses Östensson AO: Dmb1684 19/7 Drängen Moses Östensson ifrån Lappvattnet haver belägrat Sara Philipsdotter ifrån Ragaldsträsk han henne äkta vill.

Anna Östensdotter Bondhustru på hemgården.

Margareta Östensdotter Bondhustru i Lappvattnet. Margareta piga Ml. 1684-1686.


KM: ”Östen Andersson antagen som soldat 1678-02. Går för eget hemman i Lappvattnet. Large 1678. Niuter boskapspeng 1678”.
Förskoningslängd 1675 i Lappvattnet, undertecknat 1676-02-09.
Östen Andersson denne hafver stort skattehemman, litet sådt och fått bara ogräs äger liten boskap och ty hafver stor sådh.

BLF: ”Ting 1677 Skellefteå- Burträsk: Sakfälldes Östen Andersson i Lappvattnet till 3 mk Smt. Böter för det han emot förbud haver inkliva låtit sin kreatur uthi grannens Anders Nilssons och Lars Jacobssons renskijldte ängiar, der Esten icke hafver någon deel och lott med dem. Sammaledes tillåtes Anders Nilsson köra sin Boskap till Fägodarna genom Fäätået utmedh Esten Anderssons gårdh efter förrige tijdz bruuk som grannen Johan Joensson i Hiogböhle, dock så att de hiälpas åthbijggia broon och förbättra Fäätået.

AO: Dmb1687 11/1SKL Att så snart Jakob Andersson ifr Bodbyn byggt äktenskap med Anna Östensdotter i Lappvattnet skall Olof Håkansson i Gammelbyn vara förpliktad att taga av honom Jakob lön för den del han av pigans faderhemman i Lappvattnet innehaver ..

BLF: ”Ting 1709 Lövånger- Burträsk: ”Lars Andersson i Lappvattnet inlade skriftligen beswär emot sin Broder Jacob Andersson dersammastädes angående ett hemman som theras fader Anders Åswedsson i Bodbyn för dem opköpt hwar af Jacob an gaf i part uti 5 åhrs tidh redan åbodt, men sedan Anders Åswedsson sielf haft dhen andra halwa derhav tills nu nästförleden- Wåhr, då han den opdragit sin andra Son Lars att åboo och besitta, warandes Jacobs halv bättre häfdat och brukat än Lars och, fördenskull och emedandhe skola draga lijka skatt och Pänga, anhölt Lars att få dhela – ägorne med sin broder mitt i tu, så dethe sämbre som bätter. Men Jacob förklarade sig häremot, att han har stort arbete och ansennlig omkostnad på sin andehls melio, urande anwändt, hwarförr han och förmente sig äwen berättigat den samma niilikt få behålla Altso fan Häradz Rätten skeligt att Lars lijkmätigt det 4e Cap 1. Skall först bruka sin åker så wähl och sedan sin äng på sin halfva dheel i hemmanet, som Jacob giort, sedan skola dhe så byta ägorna sinsemellan mitt i tuu, om dhe eij annorlunda der medh kunna förlijkas”.

BLF: ”Ting 1709 Lövånger- Burträsk: ”Lars Andersson i Lappvattnet anklagade sin Broder Jacob Andersson ibidem att hafva af stakat hans änges teeg, sedan dhe sönderdellt Östen Anderssons hemman som bestod af ett mantahl och böra hafwa lijka stoora tegar” parterna kom överrens ” att ingen deer skall dhen andre i någon måtto dher uth innan förorätta eller skada tillfoga.”

BLF: ”Ting 1709 Lövånger- Burträsk: ”Allthenstund knekthustrun Anna Nilsdotter i Kåhlaboden, sitter på sitt eget skattehemman i Bygdsiljum, så böör hon lijkmätigt den 23 punkten i Reglementet ingen undertiänzte niuta af Jacob Andersson- Lars Andersson och Olof Andersson i Lappvattnet för Knecktetorpet, efter som det ståår henne till handa Uppbygdt, och haftt fritt dhet samma tillträda”.

BLF: ”Ting 1710 Lövånger- Burträsk VT: Christopher Andersson i Mångbyn lät intekna sin broders Olof Anderssons i Lappvattnet till honom gifne obligation af den 8 Martu innewarande åhr, på 34 dahler Copparmijnt”.

BLF: ”Ting 1710 Lövånger- Burträsk: Corporalen Lars Mårdz hustru Malin Mickaelsdotter ifrån Burträsk socken, beswärade sigh öfwer Olof Anderssons hustru Sigrid Eriksdotter i Lappvattnet, som sedan benämte hennes man Olof Andersson, förleden winter utgått Soldat, slagit och afbärgadt Nijängiet, som henne Malin dör Fyra Åhr sedan pantsattes emoth 30 dalers förstärkningh, utan at hon gaf henne sine Penningar tillbaka. Hustru Sigrids Svåger Sockenskrifvaren Olof Andersson Fattenborg förmente at Ängiet så mycket kastat af sigh, det något af Capitalet må kunna afräknas. Malin sade, att Änget henne ringa Importerat, och att hon sielf betallt uthlagorna i medler tijdh.”
I protokollet ant. Därefter uträkning. Enligt prövning 16 skrindar hö under fyra år som värderats till 6 mark -24 daler varav halva summan avgår i bärgningslön samt Malins betalda utlagor 4 daler 8 öre. Resterande ”7 3⁄4 daler synes böra räknas moth intresset på Penningarne”.
”Länsman Joen Håkansson wittnade, at Olof Andersson, har, förrän han utgick Soldat, försekradt Malin om fulla Penningar, at mid få af hans Rotebönder Anders Andersson och Johan Pärsson i Lappvattnet, hvar emoth Olof Fattenborghs uppwijste sin halfbroder Olof Anderssons obligation af den 23 Mrrtu 1710 på 47 dahler 8 öre Kopparmijnt, dem han äfven tillåtit tillåtit honom af bemälde sina Rotebönder infordra, hoos hwilka dochallenast 25 1⁄2 dahler innestår”.
I rättens ”Enhälligt votum” ant. Därefter förutnämnda redogörelse i förkortad form varefter ”ländsmannen Joen Håhansson intygar, och till dess afbetalning uppdragit henne sin innestående Bilaga hoos Anders Andersson i Lappvattnet Tio dahler och hoos Johan Pärsson i samma by, Fembton dahler Kopparmijnt; Det finner Häradzrätten för rättwijst at sluta och döma, det hustru Malin Michelsdotter bör bekomma af Anders Andersson och Johan Pärsson ofwannämnda Tiugofem dahler 16 öre Kopparmijnt till afbetalningh på sine Olof Anderssons Lånhz 3 dahler.
De öfriga 4 1⁄2 dahl. Måste hustru Sigrid sielf henne förnöija. Men angående för detta sockenskrivarens Olof Andersson Fattenborg, hos dess styfbroder ofwanbemälda Olof Andersson innestående arfsfordran i löst som och fast, till en summa af Fijuttio? Siu dahl. 8 öre, efter förskrifvning ds 23 martu 1710, så kan han summa dess arf av sin svägerska Sigrid Eriksdotters Ägendom utsökia, efter anhållen resolution ds.16November 1697 och derå fölyd Executorial ds, 8 Decembris samma Åhr”.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Östen Andersson*********Lappvattnet 4 (-1678)

 • Användaren har angivit att denna person är avliden.
  Anna Östensdotter
  Jakob Jakobsson (1711-1785)
  Nils Jakobsson (1738-1802)
  Helena Nilsdotter (1778-)
  Magdalena Charlotta Persdotter (1805-1884)
  Eva Wilhelmina Granberg (1844-)
  Eva Johanna Granberg (1877-1940)
  Hilda Teolinda Lindblom (1921-)
  Ove Wiklund (1950-)
  Jörgen Wiklund (1971-)
  Anna Wiklund (1975-)
  Robin Wiklund (2006-)
  Klara Josefina Granberg (1850-1930)
  August Alfred Lundgren (1876-1962)
  Anna Albertina Lundgren (1880-)
  Hilma Josefina Lundgren (1882-)
  Alma Johanna Lundgren (1884-1915)
  Per Sigurd Viklund (1909-1993)
  Sven Alfred Wiklund (1915-1986)
  Ove Wiklund (1950-)
  Jörgen Wiklund (1971-)
  Anna Wiklund (1975-)
  Robin Wiklund (2006-)
  Signe Emeli Lundgren (1887-1981)
  Jakob Helmer Lundgren (1890-)
  Margareta Östensdotter (-1703)
  Brita Larsdotter (1699-1756)
  Östen Östensson (1736-1796)
  Anders Östensson (1771-1847)
  Maria Helena Andersdotter (1805-1867)
  Mathida Johansdotter Lundman (1847-1926)
  Jonas Lindberg (1872-1947)
  Elinda Lindberg (1898-1952)
  Assar Söderström (1932-2015)
  Ulrika Bäcklund

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.